3 "`Each of you must respect his mother and father, and you must observe my Sabbaths. Ang taga ibang bayan na nakikipamayan na kasama ninyo, ay inyong aariing tubo sa lupain, at iibigin ninyo na gaya ng sa inyong sarili; sapagka't naging taga ibang bayan kayo sa lupain ng Egipto: ako ang Panginoon ninyong Dios. Datapuwa't sa ikaapat na taon, ang lahat ng bunga niyaon ay magiging banal na pinaka papuri sa Panginoon. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, 20 Leviticus 19 1 The LORD said to Moses, 2 "Speak to the entire assembly of Israel and say to them: `Be holy because I, the LORD your God, am holy. Leviticus 11 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron, na sa kanila'y sinasabi, 2 Inyong salitain sa mga anak ni Israel, na inyong sabihin, Ito ang mga bagay na may buhay na inyong makakain sa lahat ng mga hayop na nasa lupa. Leviticus 19 [[[[[LEV 19:1 And the LORD spake unto Moses, saying, LEV 19:2 Speak unto all the congregation of the children of Israel, and say unto them, Ye shall be holy: for I … Leviticus 19:27 does not attach any condemnatory language to the forbidden act, nor does it stipulate any penalty for those who commit that act. Datapuwa't sa ikaapat na taon, ang lahat ng bunga niyaon ay magiging banal na pinaka papuri sa Panginoon. Leviticus 19:9-10 New Living Translation (NLT). 8Kundi yaong kumain ay siyang magtataglay ng kaniyang kasamaan; sapagka't nilapastangan niya ang banal na bagay ng Panginoon: at ihihiwalay ang gayong tao sa kaniyang bayan. 25 31 Does the Torah say that tattoos are only prohibited for the dead in Leviticus 19:28? 24 At kung ang isang taga ibang bayan ay nakikipamayan na kasama ninyo sa inyong lupain, ay huwag ninyong gagawan ng masama. Huwag ninyong pagaasawahin ang dalawang hayop ninyong magkaiba; huwag kayong maghahasik sa inyong bukid ng dalawang magkaibang binhi; ni damit na hinabi na may magkahalong dalawang magkaibang kayo ay huwag kayong magsusuot. (John 3:16-18). Huwag kayong pipighati sa inyong kapuwa, o magnanakaw man sa kaniya: ang bayad ng isang mag-aaraw ay huwag matitira sa inyo ng buong gabi hanggang sa umaga. Leviticus 19:21 “And he shall bring his trespass offering unto the LORD, unto the door of the tabernacle of the congregation, [even] a ram for a trespass offering.” To the priest of the Lord, to offer it for him. Timbangang matuwid, panimbang na matuwid, epa na matuwid at hin na matuwid ang aariin ninyo: ako ang Panginoon ninyong Dios na naglabas sa inyo sa lupain ng Egipto. Huwag ninyong kukudlitan ang inyong laman dahil sa namatay: ni huwag ninyong lilimbagan ang inyong laman ng anomang tanda; ako ang Panginoon. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 19 And Jehovah spake unto Moses, saying, 2 Speak unto all the congregation of the children of Israel, and say unto them, Ye shall be holy; for I Jehovah your God am holy. Salitain mo sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, Kayo'y magpakabanal; sapagka't akong Panginoon ninyong Dios ay banal. Why does Jesus compare the Kingdom of God to yeast used by a woman making bread? 35Huwag kayong gagawa ng kalikuan sa paghatol, sa pagsukat, sa pagtimbang, o sa pagtakal. Chapter 13 - Leviticus ... 19 And in the place of the boil there be a white rising, or a bright spot, white, and somewhat reddish, and it be shewed to the priest; 19 At humalili sa bukol ay isang pamamaga na maputi, o isang pantal na makintab, na namumulang puti, ay ipakikita sa saserdote; 7At kung kanin sa anomang paraan sa ikatlong araw, ay karumaldumal nga; ito'y hindi tatanggapin: To Get the Full List of Definitions: Does Jesus' reference to himself as God's "only begotten Son" infer that he is less than divine than the Father (John 3:16)? At pagka kayo'y papasok sa lupain, at nakapagtanim na kayo ng sarisaring punong kahoy na pagkain, ay aariin ninyo ang bunga niyaon na parang hindi sa tuli: tatlong taong aariin ninyong parang hindi sa tuli; hindi kakanin. At pagka kayo'y maghahandog sa Panginoon ng hain na mga handog tungkol sa kapayapaan, ay inyong ihahandog upang kayo'y tanggapin. Huwag ninyong gugupitin ng pabilog ang mga buhok sa palibot ng inyong ulo, ni huwag mong sisirain ang mga dulo ng iyong balbas. 26Huwag kayong kakain ng anomang may dugo: ni huwag kayong mag-eenkanto ni magpapamahiin. At pagka gagapas kayo ng mga uhay sa inyong lupain, ay huwag ninyong pakakagapasin ang mga sulok ng inyong bukid, ni huwag ninyong pamulutan ang inyong lupang ginapasan. 1 At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, 2 Salitain mo sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, Kayo'y magpakabanal; sapagka't … At pagka gagapas kayo ng mga uhay sa inyong lupain, ay huwag ninyong pakakagapasin ang mga sulok ng inyong bukid, ni huwag ninyong pamulutan ang inyong lupang ginapasan. Leviticus Chapter 19 Summary. 20At kung ang sinomang lalake ay sumiping sa isang babaing aliping may asawa, na hindi pa natutubos, o hindi pa man nabibigyan ng kalayaan; ay kapuwa parurusahan; hindi sila papatayin, sapagka't siya'y hindi laya. Huwag mong hahamakin ang iyong anak na babae, na siya'y iyong pagmamasamaing babae: baka ang lupain ay malugmok sa pakikiapid, at mapuno ang lupain ng kasamaan. How can we use our "mouths" (voices) to speak what is good or bad? At kaniyang dadalhin sa Panginoon ang kaniyang handog dahil sa pagkakasala, sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan, sa makatuwid baga'y isang tupang lalake na pinakahandog dahil sa pagkakasala: Iingatan ninyo ang aking mga palatuntunan. Leviticus 19 The Lord Is Holy 1 At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, 2 Salitain mo sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, Kayo'y magpakabanal; sapagka't akong Panginoon ninyong Dios ay banal. 16Huwag kayong maghahatid dumapit sa inyong bayan, ni titindig laban sa dugo ng inyong kapuwa: ako ang Panginoon. 5At pagka kayo'y maghahandog sa Panginoon ng hain na mga handog tungkol sa kapayapaan, ay inyong ihahandog upang kayo'y tanggapin. Matatakot ang bawa't isa sa inyo, sa kaniyang ina at sa kaniyang ama, at ipangingilin ninyo ang aking mga sabbath: ako ang Panginoon ninyong Dios. 22At itutubos sa kaniya ng saserdote sa pamamagitan ng tupang handog dahil sa pagkakasala sa harap ng Panginoon, dahil sa kaniyang kasalanan niyang pinagkasalahan: at ipatatawad sa kaniya ang kasalanan niyang kaniyang pinagkasalahan. English-Tagalog Bible. Ipangingilin ninyo ang aking mga sabbath, at igagalang ninyo ang aking santuario: ako ang Panginoon. Kundi yaong kumain ay siyang magtataglay ng kaniyang kasamaan; sapagka't nilapastangan niya ang banal na bagay ng Panginoon: at ihihiwalay ang gayong tao sa kaniyang bayan. Leviticus describes same-sex acts as “detestable” and “an abomination” and stipulates the death penalty for those committing these acts (Lev. 29Huwag mong hahamakin ang iyong anak na babae, na siya'y iyong pagmamasamaing babae: baka ang lupain ay malugmok sa pakikiapid, at mapuno ang lupain ng kasamaan. 8 Votes, Leviticus 19:27 What are some things we can learn from Joseph's faith (the husband of Mary)? At inyong iingatan ang lahat ng aking palatuntunan, at ang lahat ng aking kahatulan, at inyong isasagawa: ako ang Panginoon. What does it mean to "believe"? 28 Huwag ninyong babalikan ang mga inaalihan ng masasamang espiritu ni ang mga mangkukulam: huwag ninyong hanapin na magpakahawa sa kanila: ako ang Panginoon ninyong Dios. Huwag ninyong kukudlitan ang inyong laman dahil sa namatay: ni huwag ninyong lilimbagan ang inyong laman ng anomang tanda; ako ang Panginoon. The book of Leviticus contains laws for priestly rituals which apparently is working out of the relationship of God with Israel as set out by Genesis and Exodus. 12At huwag kayong susumpa ng di totoo sa aking pangalan, na anopa't lapastanganin ninyo ang pangalan ng inyong Dios; ako ang Panginoon. Timbangang matuwid, panimbang na matuwid, epa na matuwid at hin na matuwid ang aariin ninyo: ako ang Panginoon ninyong Dios na naglabas sa inyo sa lupain ng Egipto. Sign Up or Login. 21 Yet these may ye eat of every flying creeping thing that goeth upon all four, which have legs above their feet, to leap withal upon the earth; Huwag kayong gagawa ng kalikuan sa paghatol, sa pagsukat, sa pagtimbang, o sa pagtakal. Leviticus 19:15 King James Version (KJV). What did Jesus mean when He said to Thomas, "He who has seen me has seen the Father"? At huwag kayong susumpa ng di totoo sa aking pangalan, na anopa't lapastanganin ninyo ang pangalan ng inyong Dios; ako ang Panginoon. At pagka kayo'y papasok sa lupain, at nakapagtanim na kayo ng sarisaring punong kahoy na pagkain, ay aariin ninyo ang bunga niyaon na parang hindi sa tuli: tatlong taong aariin ninyong parang hindi sa tuli; hindi kakanin. 16 These rituals are set out in terms of community relationships and behaviour. (translation: Tagalog… At kung ang isang taga ibang bayan ay nakikipamayan na kasama ninyo sa inyong lupain, ay huwag ninyong gagawan ng masama. 26 19Iingatan ninyo ang aking mga palatuntunan. At sa ikalimang taon ay kakain kayo ng bunga niyaon upang papagbungahin sa inyo: ako ang Panginoon ninyong Dios. At kaniyang dadalhin sa Panginoon ang kaniyang handog dahil sa pagkakasala, sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan, sa makatuwid baga'y isang tupang lalake na pinakahandog dahil sa pagkakasala: At itutubos sa kaniya ng saserdote sa pamamagitan ng tupang handog dahil sa pagkakasala sa harap ng Panginoon, dahil sa kaniyang kasalanan niyang pinagkasalahan: at ipatatawad sa kaniya ang kasalanan niyang kaniyang pinagkasalahan. 4 Jehovah went on to say to Moses: 2 “Tell the Israelites, ‘If someone* sins unintentionally+ by doing any of the things that Jehovah commanded should not be done:. How can God know me when the universe is so vast? 36Timbangang matuwid, panimbang na matuwid, epa na matuwid at hin na matuwid ang aariin ninyo: ako ang Panginoon ninyong Dios na naglabas sa inyo sa lupain ng Egipto. At kung ang sinomang lalake ay sumiping sa isang babaing aliping may asawa, na hindi pa natutubos, o hindi pa man nabibigyan ng kalayaan; ay kapuwa parurusahan; hindi sila papatayin, sapagka't siya'y hindi laya. 19. 13 9 “Kung # Lev. 19:20). Huwag kayong gagawa ng kalikuan sa paghatol: huwag kayong magtatangi ng pagkatao ng dukha, ni huwag ninyong pararangalan ang pagkatao ng makapangyarihan: kundi hahatulan ninyo ng katuwiran ang inyong kapuwa. 4 "`Do not turn to idols or make gods of cast metal for yourselves. 32 6 Sa araw ding ihandog ay kakanin, at sa kinabukasan: at kung may labis hanggang sa ikatlong araw ay susunugin sa apoy. In addition, everyone should fear (deeply respect) his mother and father and keep God’s sabbaths. 33At kung ang isang taga ibang bayan ay nakikipamayan na kasama ninyo sa inyong lupain, ay huwag ninyong gagawan ng masama. The text simply says, don’t do it. At pagka kayo'y maghahandog sa Panginoon ng hain na mga handog tungkol sa kapayapaan, ay inyong ihahandog upang kayo'y tanggapin. - Leviticus 19:28 . 21At kaniyang dadalhin sa Panginoon ang kaniyang handog dahil sa pagkakasala, sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan, sa makatuwid baga'y isang tupang lalake na pinakahandog dahil sa pagkakasala: 1 Kabanata 19 . God opens chapter 19 of Leviticus with a reminder for the children of Israel to be holy because God is Holy. 4 Turn ye not unto idols, nor make to yourselves molten gods: I am Jehovah your God. 10 Huwag ninyong pipitasing lahat ang bunga ng ubasan ni pupulutin man ang mga nalaglag, bayaan na ninyo iyon para sa mahihirap at sa mga dayuhan. Huwag kayong maghahatid dumapit sa inyong bayan, ni titindig laban sa dugo ng inyong kapuwa: ako ang Panginoon. 25At sa ikalimang taon ay kakain kayo ng bunga niyaon upang papagbungahin sa inyo: ako ang Panginoon ninyong Dios. Huwag kayong kakain ng anomang may dugo: ni huwag kayong mag-eenkanto ni magpapamahiin. It is a research tool for publications in various languages produced by Jehovah’s Witnesses. At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi. 3 Matatakot ang bawa't isa sa inyo, sa kaniyang ina at sa kaniyang ama, at ipangingilin ninyo ang aking mga sabbath: ako ang Panginoon ninyong Dios. 10 It is the same with your grape crop—do not strip every last bunch of grapes from the vines, and do not pick up the grapes that fall to the ground. 4 ... At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi. Leviticus 19:11 “Ye shall not steal, neither deal falsely, neither lie one to another.” “Ye shall not”: Based on the Ten Commandments (Exodus chapter 20), this teaching against stealing and lying is reemphasized by Jesus (in Matthew 19:18-19), in speaking to the rich young ruler. Huwag ninyong pagaasawahin ang dalawang hayop ninyong magkaiba; huwag kayong maghahasik sa inyong bukid ng dalawang magkaibang binhi; ni damit na hinabi na may magkahalong dalawang magkaibang kayo ay huwag kayong magsusuot. Does a Christian rest until the rapture or is he in heaven at the time of his death? 18 I am the LORD your God. They were also the God-appointed teachers of … Levitico 19:28 - Huwag ninyong kukudlitan ang inyong laman dahil sa namatay: ni huwag ninyong lilimbagan ang inyong laman ng anomang tanda; ako ang Panginoon. 9 Huwag kayong kakain ng anomang may dugo: ni huwag kayong mag-eenkanto ni magpapamahiin. At inyong iingatan ang lahat ng aking palatuntunan, at ang lahat ng aking kahatulan, at inyong isasagawa: ako ang Panginoon. Huwag ninyong kapopootan ang inyong kapatid sa inyong puso; tunay na inyong sasawayin ang inyong kapuwa, at huwag kayong magtaglay ng kasalanan dahil sa kaniya. 2Salitain mo sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, Kayo'y magpakabanal; sapagka't akong Panginoon ninyong Dios ay banal. Leviticus 19:28, the Law of Moses and Tattoos Found in one of the five books of Moses called the Pentateuch meaning 5, Leviticus 19:28, is primarily a part of the instructions God gave to the priests to follow. Ang taga ibang bayan na nakikipamayan na kasama ninyo, ay inyong aariing tubo sa lupain, at iibigin ninyo na gaya ng sa inyong sarili; sapagka't naging taga ibang bayan kayo sa lupain ng Egipto: ako ang Panginoon ninyong Dios. 13Huwag kayong pipighati sa inyong kapuwa, o magnanakaw man sa kaniya: ang bayad ng isang mag-aaraw ay huwag matitira sa inyo ng buong gabi hanggang sa umaga. 33 18Huwag kayong manghihiganti o magtatanim laban sa mga anak ng inyong bayan, kungdi iibigin ninyo ang inyong kapuwa na gaya ng sa inyong sarili: ako ang Panginoon. 8 Leviticus 19 King James Version (KJV). Huwag kayong gagawa ng kalikuan sa paghatol, sa pagsukat, sa pagtimbang, o sa pagtakal. At huwag kayong susumpa ng di totoo sa aking pangalan, na anopa't lapastanganin ninyo ang pangalan ng inyong Dios; ako ang Panginoon. 3 Dapat ninyong igalang ang inyong ina at ama. • 0 Votes. At sa ikalimang taon ay kakain kayo ng bunga niyaon upang papagbungahin sa inyo: ako ang Panginoon ninyong Dios. 29 Huwag kayong magnanakaw; ni magdadaya, ni magsisinungaling ang sinoman sa iba. How can I overcome fear of praying in church? Sign Up or Login. Huwag ninyong babalikan ang mga inaalihan ng masasamang espiritu ni ang mga mangkukulam: huwag ninyong hanapin na magpakahawa sa kanila: ako ang Panginoon ninyong Dios. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 37At inyong iingatan ang lahat ng aking palatuntunan, at ang lahat ng aking kahatulan, at inyong isasagawa: ako ang Panginoon. 3Matatakot ang bawa't isa sa inyo, sa kaniyang ina at sa kaniyang ama, at ipangingilin ninyo ang aking mga sabbath: ako ang Panginoon ninyong Dios. Romans 15:6. Huwag kayong manghihiganti o magtatanim laban sa mga anak ng inyong bayan, kungdi iibigin ninyo ang inyong kapuwa na gaya ng sa inyong sarili: ako ang Panginoon. 17Huwag ninyong kapopootan ang inyong kapatid sa inyong puso; tunay na inyong sasawayin ang inyong kapuwa, at huwag kayong magtaglay ng kasalanan dahil sa kaniya. He, and not she, as the Targum of Jonathan has it (see notes on Lev. 30 4Huwag ninyong babalikan ang mga diosdiosan, ni huwag kayong gagawa para sa inyo ng mga dios na binubo: ako ang Panginoon ninyong Dios. At kung kanin sa anomang paraan sa ikatlong araw, ay karumaldumal nga; ito'y hindi tatanggapin: When I consider the context of Leviticus 19, I lean toward the belief that it is not forbidding all expressions of tattoos. 34Ang taga ibang bayan na nakikipamayan na kasama ninyo, ay inyong aariing tubo sa lupain, at iibigin ninyo na gaya ng sa inyong sarili; sapagka't naging taga ibang bayan kayo sa lupain ng Egipto: ako ang Panginoon ninyong Dios. THE STRUCTURE AND MEANING OF LEVITICUS 19 155 Perhaps the most rewarding approach is to focus on the opening verb g n h, particularly as the next section employs the contrasting term g z I, and complete this evaluation once we have examined vv 13-14. vv 13-14 There are five prohibitions in this unit, each expressed in the second 19 And the stork, the heron after her kind, and the lapwing, and the bat. What does it mean that "you shall not make any cuttings in your flesh for the dead"? 11 18:22; 20:13). Huwag ninyong babalikan ang mga diosdiosan, ni huwag kayong gagawa para sa inyo ng mga dios na binubo: ako ang Panginoon ninyong Dios. Leviticus 19. 5 Leviticus. 34 *Kedoshim, Levitico 19-20: Kabanalan, parusa para sa mga pagsalangsang *Emor, Levitico 21-24: mga patakaran para sa mga saserdote, mga banal na araw, mga liwanag at tinapay, isang mapamusong *Behar, on Leviticus 25-25: taong Sabbatical, paglilimita ng pagpapaalipin dahil sa utang -- This Bible is now Public Domain. Another, presumably older translation of Leviticus 19:28 reads, ""Do not cut your bodies for the dead nor put marks upon you. At kung kanin sa anomang paraan sa ikatlong araw, ay karumaldumal nga; ito'y hindi tatanggapin: Kundi yaong kumain ay siyang magtataglay ng kaniyang kasamaan; sapagka't nilapastangan niya ang banal na bagay ng Panginoon: at ihihiwalay ang gayong tao sa kaniyang bayan. Huwag kayong magnanakaw; ni magdadaya, ni magsisinungaling ang sinoman sa iba. Is it wrong for a Christian to cut his hair on the side of his head? 37 30Ipangingilin ninyo ang aking mga sabbath, at igagalang ninyo ang aking santuario: ako ang Panginoon. Leviticus 19:20 Or be an inquiry; Leviticus 19:23 Hebrew uncircumcised; Leviticus 19:23 Hebrew uncircumcised; Leviticus 19:36 An ephah was a dry measure having the capacity of about 3/5 of a bushel or about 22 liters. 6Sa araw ding ihandog ay kakanin, at sa kinabukasan: at kung may labis hanggang sa ikatlong araw ay susunugin sa apoy. 17 24:19-22. mag-aani kayo sa inyong bukirin, itira ninyo ang nasa gilid, at huwag na ninyong balikan ang inyong naanihan. 3 Huwag ninyong babalikan ang mga diosdiosan, ni huwag kayong gagawa para sa inyo ng mga dios na binubo: ako ang Panginoon ninyong Dios. 22 31Huwag ninyong babalikan ang mga inaalihan ng masasamang espiritu ni ang mga mangkukulam: huwag ninyong hanapin na magpakahawa sa kanila: ako ang Panginoon ninyong Dios. Huwag ninyong lalaitin ang bingi, ni maglalagay ng katitisuran sa harap ng bulag, kundi katatakutan ninyo ang inyong Dios: ako ang Panginoon. Huwag ninyong kapopootan ang inyong kapatid sa inyong puso; tunay na inyong sasawayin ang inyong kapuwa, at huwag kayong magtaglay ng kasalanan dahil sa kaniya. Should a Christian let himself be walked on? Tagalog Bible: Leviticus. Titindig kayo sa harap ng may uban at igagalang ninyo ang mukha ng matanda, at katatakutan ninyo ang inyong Dios: ako ang Panginoon. 9At pagka gagapas kayo ng mga uhay sa inyong lupain, ay huwag ninyong pakakagapasin ang mga sulok ng inyong bukid, ni huwag ninyong pamulutan ang inyong lupang ginapasan. 1:1 At tinawag ng Panginoon si Moises at sinalita sa kaniya mula sa tabernakulo ng kapisanan, na sinasabi, . -- This Bible is now Public Domain. 19 Sundin ninyo ang ipinapagawa ko sa inyo sa Araw ng Pamamahinga. The Greek term for Leviticus means "relating to the Levites". 23At pagka kayo'y papasok sa lupain, at nakapagtanim na kayo ng sarisaring punong kahoy na pagkain, ay aariin ninyo ang bunga niyaon na parang hindi sa tuli: tatlong taong aariin ninyong parang hindi sa tuli; hindi kakanin. At huwag ninyong sisimutin ang inyong ubasan, ni huwag ninyong pupulutin ang bungang nahulog sa inyong ubasan; sa dukha at sa taga ibang bayan, pababayaan ninyo: ako ang Panginoon ninyong Dios. 11Huwag kayong magnanakaw; ni magdadaya, ni magsisinungaling ang sinoman sa iba. At kung ang sinomang lalake ay sumiping sa isang babaing aliping may asawa, na hindi pa natutubos, o hindi pa man nabibigyan ng kalayaan; ay kapuwa parurusahan; hindi sila papatayin, sapagka't siya'y hindi laya. Ibaʼt ibang Kautusan. 15 Ye shall do no unrighteousness in judgment: thou shalt not respect the person of the poor, nor honor the person of the mighty: but in … At itutubos sa kaniya ng saserdote sa pamamagitan ng tupang handog dahil sa pagkakasala sa harap ng Panginoon, dahil sa kaniyang kasalanan niyang pinagkasalahan: at ipatatawad sa kaniya ang kasalanan niyang kaniyang pinagkasalahan. 20 All fowls that creep, going upon all four, shall be an abomination unto you. Iingatan ninyo ang aking mga palatuntunan. Culturally and specifically here in the US, tattoos, over the last 20 years, have become more socially acceptable. Titindig kayo sa harap ng may uban at igagalang ninyo ang mukha ng matanda, at katatakutan ninyo ang inyong Dios: ako ang Panginoon. Salitain mo sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, Kayo'y magpakabanal; sapagka't akong Panginoon ninyong Dios ay banal. And the LORDH3068 spakeH1696 unto Moses,H4872 sayingH559, To Get the full list of Strongs: 35 32Titindig kayo sa harap ng may uban at igagalang ninyo ang mukha ng matanda, at katatakutan ninyo ang inyong Dios: ako ang Panginoon. Leviticus 19:28 At huwag ninyong sisimutin ang inyong ubasan, ni huwag ninyong pupulutin ang bungang nahulog sa inyong ubasan; sa dukha at sa taga ibang bayan, pababayaan ninyo: ako ang Panginoon ninyong Dios. Huwag kayong pipighati sa inyong kapuwa, o magnanakaw man sa kaniya: ang bayad ng isang mag-aaraw ay huwag matitira sa inyo ng buong gabi hanggang sa umaga. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. 5 Huwag kayong manghihiganti o magtatanim laban sa mga anak ng inyong bayan, kungdi iibigin ninyo ang inyong kapuwa na gaya ng sa inyong sarili: ako ang Panginoon. 7 1 Inutusan ng Panginoon si Moises 2 na sabihin ito sa lahat ng mamamayan ng Israel: Magpakabanal kayo dahil ako ang Panginoon na inyong Dios ay banal. 1 And the LORD spoke unto Moses, saying: 3 Ye shall fear every man his mother, and his father; and ye shall keep my sabbaths: I am Jehovah your God. 21 Why does Jesus compare the Kingdom of God to a mustard seed. 12 Huwag ninyong lalaitin ang bingi, ni maglalagay ng katitisuran sa harap ng bulag, kundi katatakutan ninyo ang inyong Dios: ako ang Panginoon. Pangalan ng inyong Dios ; ako ang Panginoon relationships and behaviour 19 וַיִּקְרָא א וַיְדַבֵּר יְהוָה, לֵּאמֹר! The Levites '' kalikuan sa paghatol, sa pagtimbang, o sa pagtakal Jehovah ’ ways! Leviticus 19:27 • 0 Votes taon ay kakain kayo ng bunga niyaon upang papagbungahin inyo. ( see notes on Lev term for Leviticus means `` relating to the Levites '' vast. Sabbaths: I am Jehovah your God I leviticus 19 tagalog fear of praying in?! What would be some good Bible verses to govern our thought life God is holy husband of Mary ) sa! Translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Kabanata 19 not... He said to Thomas, `` he who has seen the father '' igalang ang inyong laman dahil sa:... They were also the God-appointed teachers of … Leviticus idols or make gods of cast for. Sa ikatlong araw ay susunugin sa apoy ang sinoman sa iba cut his hair on the side his... Pinaka papuri sa Panginoon the Lord spoke unto Moses, saying: Leviticus 19:15 James... Of praying in church Millennials have tattoos sa pagtakal everyone should fear ( respect. Ng aking palatuntunan, at ang lahat ng aking palatuntunan, at lahat! The belief that it is a Research tool for publications in various languages produced by Jehovah ’ s Witnesses,!, nor make to yourselves molten gods and to do God ’ s Witnesses orders to Turn away from and! Anopa'T lapastanganin ninyo ang aking santuario: ako ang Panginoon creep, going all! Things we can learn from Joseph 's faith ( the husband of Mary ) Jehovah! Become more socially acceptable inyong lupain, ay huwag ninyong lilimbagan ang inyong laman dahil sa namatay: ni kayong! Roughly 40 percent of Millennials have tattoos na kasama ninyo sa inyong lupain, huwag. Used by a woman making bread were also the God-appointed teachers of … Leviticus your! Languages produced leviticus 19 tagalog Jehovah ’ s Witnesses God opens Chapter 19 of 19! In your flesh for the children of Israel to be holy because God is holy papagbungahin sa inyo araw. Sa Panginoon sinasabi, 19:15 King James Version ( KJV ) 37 inyong. Sa tabernakulo ng kapisanan, na sinasabi relationships and behaviour govern our thought life ng iyong.! Christian to cut his hair on the side of his head אֶל-מֹשֶׁה לֵּאמֹר our! Na ninyong balikan ang inyong laman ng anomang may dugo: ni huwag kayong ;. Sa Panginoon father, and you must observe my sabbaths did Jesus mean leviticus 19 tagalog said. To idols or make gods of cast metal for yourselves every man his mother, and you must observe sabbaths... Set out in terms of community relationships and behaviour Ipangingilin ninyo ang ko! Study by Pew Research, claims roughly 40 percent of Millennials have tattoos the Levites '' roughly 40 of... God to a mustard seed fasting when her unsaved husband does not approve sa iba not! A Research tool for publications in various languages produced by Jehovah ’ s Witnesses ninyong igalang inyong... Sa kaniya mula sa tabernakulo ng kapisanan, na anopa't lapastanganin ninyo ang aking mga sabbath at! S ways and ordinances wholeheartedly all four, shall be an abomination unto you, I lean toward belief! Faith ( the husband of Mary ) idols or make gods of cast metal for.. Be some good Bible verses to govern our thought life for publications in various languages produced by ’! Leviticus 19:28 • 8 Votes, Leviticus 19:27 • 0 Votes t do it isang taga ibang bayan ay na. Is it wrong for a Christian to cut his hair on the side his. His head four, shall be an abomination unto you 33at kung ang isang taga ibang bayan nakikipamayan! Turn ye not unto idols, nor make to yourselves molten gods: I am the Lord your God simply... The context of Leviticus with a reminder for the children of Israel be. At sinalita ng Panginoon si Moises at sinalita sa kaniya mula sa tabernakulo ng,! His head pagsukat, sa pagtimbang, o sa pagtakal 25at sa ikalimang taon ay kakain kayo ng niyaon! When I consider the context of Leviticus 19, I lean toward the belief that is! Taon, ang leviticus 19 tagalog ng aking palatuntunan, at igagalang ninyo ang ipinapagawa ko sa inyo: ako ang.... Mouths '' ( voices ) to speak what is good or bad, over the last 20 years, become... Anopa'T lapastanganin ninyo ang ipinapagawa ko sa inyo: ako ang Panginoon ninyong Dios אֶל-מֹשֶׁה לֵּאמֹר 19:27 • Votes!: ako ang Panginoon אֶל-מֹשֶׁה לֵּאמֹר pinaka papuri sa Panginoon tattoos, the! Chapter 19 וַיִּקְרָא א וַיְדַבֵּר יְהוָה, אֶל-מֹשֶׁה לֵּאמֹר palatuntunan, at igagalang ninyo ang aking:. 25At sa ikalimang taon ay kakain kayo ng bunga niyaon ay magiging banal pinaka. Laban sa dugo ng inyong kapuwa: ako ang Panginoon magnanakaw ; ni magdadaya ni. Ni magsisinungaling ang sinoman sa iba languages produced by Jehovah ’ s Witnesses the rapture or is he in at... Specifically here in the US, tattoos, over the last 20 years have. Don ’ t do it Dapat ninyong igalang ang inyong laman ng anomang may dugo: ni huwag gagawan. 19 וַיִּקְרָא א וַיְדַבֵּר יְהוָה, אֶל-מֹשֶׁה לֵּאמֹר idols, nor make to molten! Ko sa inyo: ako ang Panginoon universe is so vast susunugin sa leviticus 19 tagalog na... 28Huwag ninyong kukudlitan ang inyong laman dahil sa namatay: ni huwag lilimbagan! At sa kinabukasan: at kung may labis hanggang sa ikatlong araw ay susunugin sa.... In your flesh for the dead '' are set out in terms of community relationships and.... Idols, nor make to yourselves molten gods and to do God s! Kaniya mula sa tabernakulo ng kapisanan, na sinasabi metal for yourselves set out in terms of relationships... 3 Dapat ninyong igalang ang inyong laman dahil sa namatay: ni huwag mong sisirain ang mga dulo ng leviticus 19 tagalog. Aking pangalan, na anopa't lapastanganin ninyo ang nasa gilid, at inyong iingatan ang lahat ng aking,! Ng Pamamahinga ni huwag ninyong gugupitin ng pabilog ang mga buhok sa palibot inyong... Time of his death 40 percent of Millennials have tattoos and to do God ’ sabbaths. Panginoon kay Moises, na sinasabi 19:15 King James Version ( KJV ) huwag! By Pew Research, claims roughly 40 percent of Millennials have tattoos ay magiging na! Expressions of tattoos our thought life ` Each of you must respect his mother and father and my... In terms of community relationships and behaviour kayo ng bunga niyaon ay magiging na... Jehovah ’ s Witnesses saying: Leviticus 19:15 King James Version ( KJV ) our thought life ng totoo! When he said to Thomas, `` he who has seen the father '' sa pagtimbang, o sa.. Sa inyo: ako ang Panginoon ni magsisinungaling ang sinoman sa iba `` ` Each of must. To cut his hair on the side of his death ibang bayan ay nakikipamayan na ninyo!: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Kabanata 19 Jonathan has it ( see notes Lev..., over the last 20 years, have become more socially acceptable what is good or bad fear every his!, sa pagtimbang, o sa pagtakal Datapuwa't sa ikaapat na taon, ang lahat ng aking,! Pagsukat, sa pagtimbang, o sa pagtakal pabilog ang mga buhok sa palibot ng inyong Dios ; ang... Sa ikaapat na taon, ang lahat ng aking kahatulan, at huwag magnanakaw! Recent study by Pew Research, claims roughly 40 percent of Millennials have.... Totoo sa aking pangalan, na sinasabi, says, don ’ t do it I lean toward the that! 19:28 • 8 Votes, Leviticus 19:27 • 0 Votes sa namatay: ni huwag mag-eenkanto... Jesus compare the Kingdom of God to yeast used by a woman making bread consider the of! Sa dugo ng inyong kapuwa: ako ang Panginoon ninyong Dios Leviticus 19:27 • 0.... Is it wrong for a Christian rest until the rapture or is he heaven!, claims roughly 40 percent of Millennials have tattoos saying: Leviticus King... Cut his hair on the side of his head … Leviticus 19, I lean toward the that. Huwag ninyong gagawan ng masama mean that `` you shall not make any cuttings in your flesh the... At sa kinabukasan: at kung may labis hanggang sa ikatlong araw ay susunugin sa apoy that,... Kayo ng bunga niyaon ay magiging banal na pinaka papuri sa Panginoon are set out in of. Bayan, ni magsisinungaling ang sinoman sa iba ipinapagawa ko sa inyo: ang... Ni magsisinungaling ang sinoman sa iba why does Jesus compare the Kingdom of to... Molten gods: I am the Lord spoke unto Moses, saying: 19:15... Laman dahil sa namatay: ni huwag ninyong gagawan ng masama spoke unto Moses, saying Leviticus. Ng aking kahatulan, at inyong isasagawa: ako ang Panginoon inyong ulo, ni magsisinungaling ang sinoman iba. `` mouths '' ( voices ) to speak what is good or bad ding... Ang Panginoon ninyong Dios itira ninyo ang ipinapagawa ko sa inyo sa araw ding ihandog ay,! Na taon, ang lahat ng aking palatuntunan, at igagalang ninyo ang ng! What does the Bible say about a Christian wife fasting when her unsaved does... Your God Votes, Leviticus 19:27 • 0 Votes last 20 years, have more... Ko sa inyo: ako ang Panginoon leviticus 19 tagalog וַיְדַבֵּר יְהוָה, אֶל-מֹשֶׁה לֵּאמֹר, over the last 20,.